نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسناد مزایده خانه رضوان

شرايط مزايده مدرسه منشاد( خانه رضوان)

فرم پیشنهاد

 

 متقاضیان می بایست اسناد و مدارک و پیشنهادهای خود را در پاکت لاک و مهر شده شامل اسناد مزایده (که تمامی صفحات آن دقیق و کامل قرائت شده و با قید عبارت قرائت شد تماما مورد قبول است امضا شده باشد)، فرم پیشنهاد قیمت ، چک ضمانت مزایده، تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز(برای اشخاص حقوقی) و تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی پیشنهاد دهنده( افراد حقیقی) قرار داده و تحویل دبیرخانه این مدیریت نمایند.