نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنائی با احكام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

آشنائی با احكام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه


آشنائی با احكام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

نظر به ضرورت آشنائی دست اندرکاران امر خطیر تعلیم وتربیت با احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بدینوسیله برخی ازموضوعات و احكام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب اسفند ماه 1395 كه جهت سهولت بهره برداري تا حدودي تلخيص شده است و مديران و كارشناسان آموزش و پرورش بايد نسبت به آنها آشنا یی داشته باشند  و نسبت به اجراي آن اقدام نمايند  در فایل ذیل در دسترس قرارداده شده است .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید