نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مراحل پایانی ساخت مدرسه مسکن مهر مهریز

مدیر آموزش و پرورش مهریز از مراحل پایانی ساخت مدرسه مسکن مهر مهریز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز به همراه معاون پشتیبانی مدیریت از نزدیک از مراحل پایانی پروژه ی در دست احداث مدرسه مسکن مهر در بلوار امام علی(ع) شهرستان بازدید نمود و از نزدیک در جریان احداث و زمان تحویل این پروژه ها قرار گرفت.