نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مجدد دوره (استانی) آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب طهارت روح ( تربیت در پرتو عبادت )

برگزاری مجدد دوره (استانی) آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب طهارت روح ( تربیت در پرتو عبادت )برگزاری مجدد دوره (استانی)  آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب طهارت روح ( تربیت در پرتو عبادت )
زمان ثبت نام دوره تا دوشنبه مورخ 97/04/18
زمان آزمون دوشنبه 97/04/25 ساعت 8 لغایت 20