نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بر گزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

180دانش آموز مهریزی در مقاطع متوسطه دور اول و دوم برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان به رقابت پرداختند.

180دانش آموز مهریزی  در مقاطع متوسطه دور اول و دوم برای ورود به  مدارس استعدادهای درخشان به رقابت پرداختند.مدیر آموزش و پرورش مهریز و معاونت آموزشی مدیریت از حوزه بر گزاری این آزمون در  دبیرستان صدرای مهریز بازدید نمودند.