نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره: آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری

دوره: آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری


عنوان دوره: آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب طهارت روح ( تربیت در پرتو عبادت )

عنوان دوره: آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب طهارت روح ( تربیت در پرتو عبادت )

کد دوره: 99506217

ساعت: 24

ویژگی : تخصصی

مدل برگزاری: غیرحضوری از طریق سامانه LTMS.MEDU.IR

زمان و نحوه ثبت نام در دوره : از 12 تا18 اردیبهشت 97  – سامانه ltms

نحوه اجرا : این دوره دارای چهار آزمون است كه نمره نهایی از میانگین نمرات چهار آزمون محاسبه می شود و حد نصاب نمره نهایی جهت صدور گواهینامه 12 می باشد.

آزمون اول از صفحه 1 تا 78          تاریخ آزمون: 9 و 10 خرداد 97

آزمون دوم ازص 78 تا164          تاریخ آزمون: متعاقبا اعلام می گردد.

آزمون سوم ازص 164 تا244       تاریخ آزمون: متعاقبا اعلام می گردد.

آزمون چهارم از ص 244تا 378    تاریخ آزمون: متعاقبا اعلام می گردد.

محتوای دوره: کتاب طهارت روح استاد شهید مرتضی مطهری