نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشي سرباز معلمان (مهارت‌هاي بدوخدمت معلمان)

دوره آموزشي سرباز معلمان (مهارت‌هاي بدوخدمت معلمان)عنوان دوره: مهارتهاي بدوخدمت معلمان
ساعت دوره: 54 ساعت
ويژگي دوره: تخصصي
فراگيران: سرباز معلمان
مكان برگزاري:  بلوار شهيد عاصي زاده،مركزآموزش نيروي انساني امام جعفرصادق (ع)

#برنامه برگزاري: سه كلاس به شرح زير

#كلاس101:ناحيه يك - تفت - زارچ - اشكذر
(تشكيل كلاس از ساعت 8صبح تا 13) 
ايام هفته تاريخ 8-9:30 9:45-11:15 11:30-13 
شنبه 96/6/11 روشها وفنون تدريس ارزشيابي روان شناسي تربيتي 
يكشنبه 96/6/12 ارزشيابي روشها وفنون تدريس روان شناسي تربيتي 
دوشنبه 96/6/13 رياضي ارزشيابي ادبيات 
سه شنبه 96/6/14 ارزشيابي روشها وفنون تدريس روان شناسي تربيتي 
چهارشنبه 96/6/15 روان شناسي تربيتي ارزشيابي روان شناسي تربيتي 
پنج شنبه 96/6/16 روان شناسي تربيتي روشها وفنون تدريس ادبيات 
جمعه 96/6/17 رياضي روشها وفنون تدريس علوم 
يكشنبه 96/6/20 علوم روشها وفنون تدريس رياضي 
دوشنبه 96/6/21 روان شناسي تربيتي علوم رياضي 
          
#كلاس102: ناحيه دو - مهريز
(تشكيل كلاس از ساعت 8صبح تا 13)  
ايام هفته تاريخ 8-9:30 9:45-11:15 11:30-13 
شنبه 96/6/11 ارزشيابي روشها وفنون تدريس علوم 
يكشنبه 96/6/12 روان شناسي تربيتي ارزشيابي روشها وفنون تدريس 
دوشنبه 96/6/13 ارزشيابي روشها وفنون تدريس رياضي 
سه شنبه 96/6/14 روان شناسي تربيتي رياضي ارزشيابي 
چهارشنبه 96/6/15 ارزشيابي روشها وفنون تدريس علوم 
پنج شنبه 96/6/16 رياضي روان شناسي تربيتي علوم 
جمعه 96/6/17 ادبيات رياضي ادبيات 
يكشنبه 96/6/20 روشها وفنون تدريس روان شناسي تربيتي روان شناسي تربيتي 
دوشنبه 96/6/21 روشها وفنون تدريس روان شناسي تربيتي روان شناسي تربيتي 
          
#كلاس103: ابركوه - بافق - بهاباد - ميبد - اردكان
(تشكيل كلاس از ساعت 8صبح تا 16)
ايام هفته تاريخ 8-9:30 9:45-11:15 11:30-13 14-15:20
شنبه 96/6/11 روان شناسي تربيتي روان شناسي تربيتي ارزشيابي علوم
يكشنبه 96/6/12 روشها وفنون تدريس روان شناسي تربيتي ارزشيابي رياضي
دوشنبه 96/6/13 روشها وفنون تدريس رياضي ارزشيابي ادبيات
سه شنبه 96/6/14 روشها وفنون تدريس ارزشيابي علوم روانشناسي تربيتي
چهارشنبه 96/6/15 روشها وفنون تدريس روان شناسي تربيتي ارزشيابي روانشناسي تربيتي
پنج شنبه 96/6/16 روشها وفنون تدريس علوم روان شناسي تربيتي رياضي
جمعه 96/6/17 روشها وفنون تدريس ادبيات رياضي