نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشي ضمن خدمت توانمندسازي نيروهاي حوزه معاونت پرورشي

دوره آموزشي ضمن خدمت توانمندسازي نيروهاي حوزه معاونت پرورشيدوره آموزشي ضمن خدمت توانمندسازي نيروهاي حوزه معاونت پرورشي

 دوره:

فراگيران: معاونين و مربيان پرورشي و كارشناسان حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي ادارات تابعه

زمان ثبت نام اوليه توسط فراگير: خواهران و برادران: 96/06/07 الي 96/06/14

زمان برگزاري:

خواهران: 96/06/19 الي 96/06/21

برادران: 96/06/21 الي 96/06/23

* زمان پذيرش روزهاي 96/06/19 و 96/06/21 ساعت 16 مي­باشد.

روش ثبت نام:

ثبت نام اوليه توسط فراگير در سايت معاونت پژوهش و برنامه ريزي اداره كل به نشانيtstc.yazdedu.ir   

مكان برگزاري: اردوگاه شهيد صدوقي سانيچ

روش اجرا: در قالب اردوي آموزشي سه روزه و  به صورت كارگاهي به تفكيك خواهران و برادران

نكات مهم:

  • انتظار مي­رود با توجه به تأكيد معاونين محترم پرورشي  و همچنين درخواست هاي مكرر معاونين و  مربيان تربيتي مبني بر ضرورت آموزش نيروهاي حوزه تربيتي و حضور اساتيد برتر و همچنين هزينه هاي برگزاري چنين دوره‌هايي، ترتيبي اتخاذ گردد تا كليه معاونين و مربيان تربيتي در اين دوره ثبت نام نمايند.

  • حضور كليه معاونين و مربيان تربيتي در اين دوره الزامي و رايگان مي­باشد.