نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت معاون مدیرکل از همکار فرهنگی بیمار در مهریز

معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با حضور در منزل محمد علی سلمانی از وی عیادت کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز غباس دهقان در معیت فرماندار مهریز ومدیر آموزش و پرورش شهرستان با حضور در منزل محمد علی سلمانی از وی عیادت کردند.
دراین بازدید که جمعی از همکاران حضور داشتند،معاون مدیرکل آموزش و پرورش در جریان بیماری و روند معالجه وی قرارگرفت.