نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش طرح معرفت در مهریز برگزار شد

همایش طرح معرفت ویژه معاونین و مربیان تربیتی مدارس در مهریز برگزار شد.

همایش طرح معرفت ویژه معاونین و مربیان تربیتی مدارس در مهریز با حضور دادستان و رئیس دادگستری در دبیرستان هیئت امنایی دکتر احمد زارعزاده برگزار شد.

با توجه به اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی و نیز پیشگیری همایش طرح معرفت با حضور مسئولین ادارات شهرستان با مربیان و معاونین پرورشی و مشاوران مدارس در دبیرستان دکتراحمد زارعزاده شهرستان برگزار گردید.

 در این جلسه که ابتدا با موضوع های تربیتی مدارس توسط معاونت پرورشی شهرستان شروع شد و در ادامه ریاست محترم اداره آموزش و پرورش به ایراد نکاتی در زمینه آسیب های اجتماعی پرداختد .

درپايان نیز ریاست دادگستری و دادستان شهرستان به بحث و تبادل نظر در زمینه های آسیبهای اجتماعی و نحوه پیشگیری از آن پرداختند.