نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اول و دوم جشنواره الگوهای برتر تدریس استان یزدتوسط معلمين مهریزی

کسب مقام اول و دوم جشنواره الگوهای برتر تدریس استان یزدتوسط معلمين مهریزی


معلين مهریزی در جشنواره الگوهای برتر تدریس استان یزد موفق به کسب مقام های اول و دوم استان شدند

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش مهريز، گروه معلمین  دبستان پروین اعتصامی مهریز متشكل از خانم ها فاطمه ابوئی،سمیه ایازی نژاد و سودابه قدوسی موفق به کسب مقام اول استان وگروه معلمین دبستان شاهد دانش متشكل از خانم ها نیر زارع بیدکی. فاطمه حاتم پور و اکرم ابویی موفق به کسب مقام دوم جشنواره الگوی تدریس برتر استان یزد شدند.

این جشنواره با هدف ارتقای صلاحیت های علمی و حرفه ای، دست یابی و اشاعه الگوهای عملی و استاندارد تدریس و توسعه فعالیت های تیمی معلمان توسط معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.