آدرس : یزد - مهریز- میدان شهید صدوقی - بلوار هفتم تیر

کد پستی : 15351-89818

تلفن :03532523021

تلفن روابط عمومی و اطلاع رسانی :03532523109

دور نگار : 03532523025