نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخرین نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز برگزار شد

اخرین نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز برگزار شد


با حضور معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
اخرین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی مهریز در سال جاری با حضور معاونت محترم سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مرکز توانبخشی و حرفه آموزی خانه سبز مهریز برگزار شد

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این نشست ضمن تقدیر از پرسنل و کارشناسان مرکز خانه سبز  و به فعلیت در آوردن تواناییهای توانخواهان این مرکز و تولید کارهای هنری توسط آنهامستلزم تلاش فراوان و اعتقاد قلبی داشتن به تواناییهای این عزیزان ذکر نمود.

مرآت امین الرعایا تشکیل کلاسهای سواد آموزی در کنار حرفه آموزی توانخواهان را از برنامه ریزیها خوب شهرستان جهت استفاده بهینه و حداکثری از ساعات حضور این عزیزان در مرکز دانست.

وی سواد آموزی به توانخواهان ذهنی در مراکز حرفه آموزی بهزیستی را بعنوان یکی از سر فصلهای حرفه آموزی در مراکز توانبخشی بهزیستی پیشنهاد و درخواست نمود تا این طرح به صورت پایلوت در شهرستان مهریز اجرا و نتیجه آن به استان و کشور اعلام گردد.

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این نشست با تقدیر از زحمات یکساله اعضای شورای پشتیبانی شهرستان و نیز زحمات توانخواهان خانه سبز مهریزگفت:همکاری ادارات در جذب و آموزش بیسوادان بسیار مهم است که اداره بهزیستی شهرستان و مرکز خانه سبز نمود عینی این تعامل و همکاری هستند

رئیس ادراه بهزیستی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از خدمات مراکز حرفه آموزی توانخواهان به تعامل خوب بهزیستی باآموزش و پرورش و فنی حرفه ای اشاره نمود

علیزاده استفاده حداکثری از توانمندیهای توانخواهان را نقطه مثبت این تعامل و همکاری ادارات شهرستان عنوان و با بیان اینکه در شهرستان علاوه بر دستور العملهای سازمان بهزیستی حداکثر تواناییهای این عزیزان به نحو مطلوبی استفاده گردیده است و به همین منظور نیز از ابتدای سال جاری کلاسهای سواد آموزی جهت توانخواهان IQبالای 50 با هم فکری و تفاهم با آموزش و پرورش شهرستان صورت پذیرفت که نتیجه آن با سواد شدن تعداد12نفر از این عزیزان است که قبلا در ارزشیابی غیر قابل آموزش تشخیص داده شده بودند.

در ادامه اعضای شورا از دستاوردها و کارهای هنری توانخواهان مراکز بهزیستی شهرستان بازدید نمودند.