نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسناد مزایده خانه رضوان

اسناد مزایده خانه رضوان


شرايط مزايده مدرسه منشاد( خانه رضوان)

فرم پیشنهاد

 

 متقاضیان می بایست اسناد و مدارک و پیشنهادهای خود را در پاکت لاک و مهر شده شامل اسناد مزایده (که تمامی صفحات آن دقیق و کامل قرائت شده و با قید عبارت قرائت شد تماما مورد قبول است امضا شده باشد)، فرم پیشنهاد قیمت ، چک ضمانت مزایده، تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز(برای اشخاص حقوقی) و تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی پیشنهاد دهنده( افراد حقیقی) قرار داده و تحویل دبیرخانه این مدیریت نمایند.