نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و اداری

آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و اداریبه نام خدا

از آنجایی که اطلاع رسانی و آموزش یکی از مهمترین عوامل حفظ سلامت در سیستم اداری و اجتماعی می باشد هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان یزد با هدف ارتقاء سطح آگاهی همکاران فرهنگی استان به قوانین و مقررات حقوقی ، اداری و تخلفات اداری بر آن شد تا مواردی را جهت بهره برداری در قالب پیامهای حقوقی در فواصل زمانی در اختیار همکاران گرامی قرار دهد. امید است در راستای ایفای وظیفه پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع ، گام موثری برداشته شود.

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

کارمندان آموزش و پرورش استان یزد