نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی معلم با برنامه درس ملی و راهنمای برنامه درس ریاضی

آشنایی معلم با برنامه درس ملی و راهنمای برنامه درس ریاضیعنوان دوره: آشنایی معلم با برنامه درس ملی و راهنمای برنامه درس ریاضی

کد دوره: 99506218

ساعت: 16

ویژگی : تخصصی

شرایط فراگیران دارای کد رشته تدریس :

بررسی کتانهای ریاضی دوره راهنمایی (4052),تاریخ ریاضیات (4053),ریاضی (4058),ریاضی (1066),ریاضی (4410),ریاضی (راهنمایی )(1028),ریاضی پایه ] پ _ د[(936),ریاضی کاربردی (4415),ریاضی (پیش نیازدانشگاهی )(4054),ریاضی *(1041),ریاضی *(722),ریاضی امورمالی (4890),ریاضی جدید(203),ریاضی درفیزیک (پیش نیازدانشگاهی )(4055),ریاضی عمومی (4046),ریاضی عمومی ]پ _ د[(920),ریاضی کاربردی (479),ریاضی وآمار(پیش نیازدانشگاهی )(4057),ریاضی هنرستان(88600),ریاضیات (202),ریاضیات برای هنر]پ _ د[(917),ریاضیات گسسته ]پ _ د[(944),ریاضیات وآمار(205),فیزیک ]علوم ریاضی [] پ _ د[(945),کاربردکامپیوتردرآموزش ریاضی (4065),مبانی ریاضیات (4045),مبانی ریاضیات دوره ابتدایی (پیش نیازدانشگاهی )(4060)

و دارای کد مقطع :

,فني استثنايي (34),متوسطه استثنايي (33),متوسطه عمومي (5),-متوسطه استثنايي(36),متوسطه حرفه اي استثنايي(35),متوسطه دوره دوم (26),هنرستان فني (6),کاردانش (25)

زمان و نحوه ثبت نام در دوره : از22 اردیبهشت ماه تا 29 اردیبهشت و در سامانه LTMS

مدل برگزاری: غیرحضوری از طریق سامانه LTMS.MEDU.IR

شروع دوره از یكم خرداد ماه  و از طریق سامانه رایادرس می باشد

برنامه زمانی آزمون ها در سامانه رایادرس درج خواهد شد.