خبر
خبر

اطلاعیه شماره 6 استخدامی پیمانی سال 1400 آموزش و پرورش سهمیه استان یزد

اطلاعیه شماره 6 استخدامی پیمانی سال 1400 آموزش و پرورش سهمیه استان یزد


زمانبندی مراجعه قبول شدگان جدید

پیرو اطلاعیه شماره 4 (در قسمت آرشیو خبرهای سایت yazdedu.ir) در خصوص زمان مراجعه افراد قبول شده جدید، لازم است افراد مذکور با در دست داشتن مدارک ذکر شده در اطلاعیه شماره 4، روز دوشنبه ١۴٠١/۴/٢٠ طبق برنامه زمانبندی زیر به آدرس اداره کل آموزش و پرورش یزد واقع در چهارراه فرهنگیان کوچه سردوراه مراجعه نموده و از قسمت تایپ تکثیر جنب اداره پوشه ی فرم ها را تهیه و به آدرس مدرسه شاهد شهید رمضان زاده واقع در بلوار شهید پاکنژاد مراجعه نمایند. با توجه به اینکه نوبت مصاحبه روز سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود لذا این افراد می بایست با مدارک کامل مراجعه نمایند و به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 - آموزگار ابتدایی و استثنایی یزد ساعت 7صبح
- آموزگار ابتدایی سایر شهرستان ها ساعت 8:30
- سایر شغل محل ها (دبیری، هنرآموزی، مراقب سلامت) نام خانوادگی حروف الف تا ز ساعت 10 و حروف س تا ی ساعت 11:30 

 

آدرس کوتاه :