خبر
خبر

اطلاعیه

اطلاعیه


معرفی شدگان چند برابر ظرفیت داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

معرفی شدگان چند برابر ظرفیت داوطلبان دانشگاه فرهنگیان جهت اطلاع از مدارک و زمان مراجعه به معاینات پزشکی و مصاحبه به سایت مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان یزد (لینک زیر) مراجعه نمایند:

https://yazd.cfu.ac.ir/fa/227845

 

آدرس کوتاه :