نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازهنرستان شبانه روزی ام البنین

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازهنرستان شبانه روزی ام البنین


بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازهنرستان شبانه روزی ام البنین

بازدیدمدیرآموزش وپرورش  مهریز،معاونین پشتیبانی،آموزشی و پرورشی وفرهنگی ازهنرستان شبانه روزی ام البنین وبررسی مسائل ومشکلات دانش آموزان خوابگاهی این آموزشگاه