نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مراحل پایانی ساخت مدرسه مسکن مهر مهریز

بازدید از مراحل پایانی ساخت مدرسه مسکن مهر مهریز


مدیر آموزش و پرورش مهریز از مراحل پایانی ساخت مدرسه مسکن مهر مهریز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز به همراه معاون پشتیبانی مدیریت از نزدیک از مراحل پایانی پروژه ی در دست احداث مدرسه مسکن مهر در بلوار امام علی(ع) شهرستان بازدید نمود و از نزدیک در جریان احداث و زمان تحویل این پروژه ها قرار گرفت.