نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید انجمن علمی و آموزشی مدیران مدارس استان یزد از مهریز

بازدید انجمن علمی و آموزشی مدیران مدارس استان یزد از مهریز


اعضای انجمن علمی و آموزشی مدیران مدارس استان یزد ازمدارس مهریز بازدید نمودند.

اعضای انجمن علمی و آموزشی مدیران مدارس استان یزد ازمدارس متوسطه مهریز بازدید نمودند.

هدف از این بازدید، آشنایی بیشتر اعضاء با روش های کاری مدارس مهریز و تبادل آرا و نظرات با مدیران این مدارس و بررسی نقاط قوت .و ضعف مدارس شهرستان عنوان شده است.

در پایان  این بازدید اعضای انجمن طی جلسه ای با مدیر آموزش و پرورش مهریز مسائل و مشکلات مدارس شهرستان را بیان نمودند.