نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید روسای اداره ارزیابی عملکرد و تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان میهمانان نوروزی و مهریز

بازدید روسای اداره ارزیابی عملکرد و تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان میهمانان نوروزی و مهریز


روسای اداره ارزیابی عملکرد و تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان میهمانان نوروزی بازدید نمودند.

روسای اداره ارزیابی عملکرد و  تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان میهمانان نوروزی و نمایشگاه مهریز شناسی مستقر در ستاد بازدید نمودند.