خبر
خبر

بازدید ناظر وزارتی طرح شاد از مهریز

بازدید ناظر وزارتی طرح شاد از مهریز


ناظر وزارتی طرح شاد از مدارس شهرستان مهریزبازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز با هدف بررسی وضعیت اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی در بستر شبکه آموزش دانش آموزان (شاد) و ارزیابی از نقاط قوت و ضعف شبکه و همچنین استماع نظرات مدیران و معلمین مدارس،دانش آموزان و اولیای آنان در خصوص این شبکه آموزشی و مشکلات و تنگناهای آن تیم ارزیابی متشکل از نماینده اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش و نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در شهرستان حضور یافته واز 7 آموزشگاه شهرستان در مقاطع مختلف تحصیلی بازدید نمودند.  

در پایان این بازدید جلسه ی جمعبندی جهت بیان نقاط قوت و ضعف شهرستان در شبکه شاد با حضور ناظرین و مدیر آموزش و پرورش مهریز معاونین و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

آدرس کوتاه :