خبر
خبر

بازدید گروههای آموزشی متوسطه استان یزد از شهرستان مهریز

بازدید گروههای آموزشی متوسطه استان یزد از شهرستان مهریز


گروههای آموزشی دوره های اول و دوم متوسطه استان یزد از شهرستان مهریز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، با هدف بررسی مسائل آموزشی و کیفیت بخشی به امر تدریس دبیران و تعامل، همفکری و تبادل تجربه با دبیران جهت کیفیت بخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری اول و دوم متوسطه استان از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس دوره متوسطه شهرستان مهریز قرار گرفتند.

همچنین سرگروه های آموزشی استان به همراه سرگروه های شهرستان مهریزبا حضور در آموزشگاه های متوسطه دوره اول و دوم ، از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس مهریز قرار گرفتند .

در پایان با حضور معاون آموزشی شهرستان  ، جلسه جمع بندی و تجزیه و تحلیل بازدیدها و بررسی نقاط قوت و ضعف روش های آموزشی برگزار گردید.                                                                                                                                      

آدرس کوتاه :