خبر
خبر

برگزاری انتخابات مجلس دانش آموزی در مهریز

برگزاری انتخابات مجلس دانش آموزی در مهریز


انتخابات مجلس دانش آموزی در شهرستان مهریز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز  در این انتخابات  که به تفکیک جنسیت برگزار گردید اعضای مجلس دانش آموزی مهریز انتخاب شدند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این آئین مسئولیت دادن به دانش آموزان را را یکی از ویژیگی های برنامه ریز ی موفق عنوان نمود .
سیدکاظم حسینی المدواری حضور دانش آموزان را در این عرصه برنامه ای سیاسی و اجتماعی مهم دانست .
در ادام معاون پرورشی و تربیت بدنی شهرستان ضمن تشریح برنامه های مجلس دانش آموزی رویه مطالبه گری برای دانش آموزان را خواستار شد
هدایت دهقانیزاده  استفاده از ظرفیت های دانش آموزی مدارس را نقطه قوت برای مدارس دانست.
در ادامه  کاندیدا ها نظارات و برنامه های خود را بیان نمودند و در پایان اعضا به افراد اصلح رای دادند.
آدرس کوتاه :