نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بر گزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

بر گزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان


180دانش آموز مهریزی در مقاطع متوسطه دور اول و دوم برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان به رقابت پرداختند.

180دانش آموز مهریزی  در مقاطع متوسطه دور اول و دوم برای ورود به  مدارس استعدادهای درخشان به رقابت پرداختند.مدیر آموزش و پرورش مهریز و معاونت آموزشی مدیریت از حوزه بر گزاری این آزمون در  دبیرستان صدرای مهریز بازدید نمودند.