نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ساماندهی مدرسه محور و برآورد نیروی انسانی مدارس مهریز برگزار شد

جلسه ساماندهی مدرسه محور و برآورد نیروی انسانی مدارس مهریز برگزار شد


با حضور معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
جلسه توجیهی راهنمای ساماندهی مدرسه محور و برآوردنیروی انسانی مدارس شهرستان مهریز با حضور معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

جلسه توجیهی راهنمای ساماندهی مدرسه محور و برآوردنیروی انسانی مدارس شهرستان مهریز با حضور معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مصباح فر معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش و دادآفرین رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه جزئيات دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش(مدرسه محور) و شرایط اجرای آن در سال تحصیلی آینده در سطح مدارس را بیان نمودندو بر رعایت دقیق آن در سطح  مدارس تاکید نمودند.