نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پروژه مهر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

جلسه شورای پروژه مهر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد


با حضور كليه اعضای شورای پروژه مهر:
جلسه شورای پروژه مهر آموزش و پرورش مهریز با حضور اعضا برگزار شد.

در راستاي برنامه ريزي و تنظيم فعاليت ها ، و تمهيد مقدمات بازگشايي مدارس،وبا هدف تبيين وظايف و اقدامات كميته هاي مرتبط درسطح مدیریت ، جلسه ستادپروژه مهرمهریز،باحضورمديرآموزش و پرورش،معاونين و مسئولان کارگروههای شش گانه  پروژه مهربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز در این جلسه گفت:مجموعه اقداماتي هر ساله در آموزش و پرورش به منظور آماده سازي مدارس و بازگشايي تحت عنوان پروژه مهر اجراء مي شود كه سال تحصيلي جديد نيز با اتكاء به تجارب سنوات گذشته اين پروژه بايد با دقت عمل خاصي اجرايي گردد .

سید علی کارآموز هدف ازایجاد شورای پروژه مهر را تعامل و همکاری درون بخشی و برون سازمانی عنوان نمود و ماه مهر را متعلق به همه ارگان ها و سازمانها دانست  .

وي با بيان اين نكته كه کارگروههای سازماندهي،تعمير و تجهيز،توجيه و تبليغ،تاييدصلاحيت ،نظارت و ارزيابي و سلامت، شش كميته ستاد پروژه مهر است كه بر اساس شرح وظايف محوله، فعاليت مي كنند افزود: اين فعاليت ها درسطح شهرستان و مدارس نيزطبق شرح وظايف تعريف شده پيگيري مي شود.

وی ادامه داد:انتظار ما از کارگروه هاي ستاد اين است كه حداقل هفته اي يك جلسه با مطالعه دقيق شرح وظايف وتنظيم صورتجلسه مطابق دستورالعمل ابلاغي تشكيل داده وتصميمات اساسي اتخاذ نمايند .

مدیر آموزش و پرورش مهریز خاطر نشان کرد: مسئولین و اعضای کارگروه ها با نظارت و بازدید مستمر از مدارس و بررسی مشکلات و کمبود های آنان نسبت به رفع فوری اقدام نمایند تا در فصل بازگشایی مدارس میزبان خوبی برای نوگلان و دانش اموزان شهرستان باشیم

معاون آموزشی و دبیر ستاد پروژه مهر مهریز نیز در این نشست به تشريح وظايف ستادپروژه مهرپرداخت و اجرای سياست گذاري هاي استان در راستاي پروژه مهر،تنظيم دستور جلسات كميته ها ، پيگيري مصوبات جلسات كميته ها و نظارت بر اجراي بهينه فعاليت هاي پروژه مهردرمدیریت و مدارس تحت پوشش را ازاهم وظايف ستادبرشمرد.

عباس زارع بیدکی با اشاره به جزئيات دستورالعمل پروژه مهر، به تشريح تركيب اعضاي ستاد در سطح شهرستان، اعضاي كميته هاي پروژه و اهم وظايف پيش بيني شده كميته هاي عمل كننده پرداخت و اظهارداشت: فعاليت ستاد از نیمه تيرماه آغاز شده   و تا 15 مهر ماه 96 ادامه خواهد داشت.

در ادامه اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.