خبر
خبر

جلسه ی هماهنگی برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای دولتی در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

جلسه ی هماهنگی برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای دولتی در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.


جلسه ی هماهنگی برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای دولتی در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

    جلسه ی هماهنگی برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای دولتی در دفتر مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.
 آزمون استخدامی دستگاههای دولتی در مهریز با حضور ۵۶۰ داوطلب در سه حوزه  در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار می شود.

آدرس کوتاه :