خبر
خبر

عیادت مدیر آموزش و پرورش مهریز از بیمار فرهنگی

عیادت مدیر آموزش و پرورش مهریز از بیمار فرهنگی


مدیر آموزش و پرورش مهریز از بیمار فرهنگی عیادت نمود

 مدیر آموزش و پرورش مهریز از بیمار فرهنگی عیادت نمود.
مدیر آموزش و پرورش مهریز در معیت معاونت آموزشی و کارشناسان شاهد و آموزش ابتدایی مدیریت از بیمار فرهنگی عبدالکریم ابویی مدیر دبستان شاهد اندیشه  عیادت و از نزدیک در جریان بیماری و روند بهبودی وی قرار گرفت.
آدرس کوتاه :