نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت معاون مدیرکل از همکار فرهنگی بیمار در مهریز

عیادت معاون مدیرکل از همکار فرهنگی بیمار در مهریز


معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با حضور در منزل محمد علی سلمانی از وی عیادت کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز غباس دهقان در معیت فرماندار مهریز ومدیر آموزش و پرورش شهرستان با حضور در منزل محمد علی سلمانی از وی عیادت کردند.
دراین بازدید که جمعی از همکاران حضور داشتند،معاون مدیرکل آموزش و پرورش در جریان بیماری و روند معالجه وی قرارگرفت.