نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مبانی تربیت اسلامی

مبانی تربیت اسلامی


دوره آموزشی مبانی تربیت اسلامی قابل توجه مردودین و غائبین دومین آزمون مجدد دوره سه شنبه 97/02/25 از ساعت 18 لغایت 22

 

عنوان دوره: مبانی تربیت اسلامی

کد: 92503048

ساعت:  20

ویژگی: تخصصی

مدل برگزاری: غیرحضوری از طریق سامانه LTMS.MEDU.IR

فراگیران: نیروهای دولتی و غیر دولتی دارای کدرشته شغلی كارشناس امورفوق برنامه(124),كاردان امورفوق برنامه(125),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132),مدیرامورآموزشی(135),مسئول امورآموزشی(1167),كاردان امورآموزشی(1169),كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120), مشاور تحصیلی(949),مراقب بهداشت(950),مربی بهداشت مدارس(405)

زمان ثبت نام: 97/02/02 لغایت 97/02/10

زمان پیش آزمون: 97/02/11 از ساعت 18 لغایت 22

زمان آزمون نهایی: 97/02/15 از ساعت 18 لغایت 22

دومین زمان آزمون مجدد: سه شنبه  97/02/25 از ساعت 18 لغایت 22

محتوای دوره: کتاب تعلیم و تربیت در اسلام استاد شهید مرتضی مطهری