نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی با مدیران مدارس مهریز برگزار شد

نشست هم اندیشی با مدیران مدارس مهریز برگزار شد


با حضور رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
نشست هم اندیشی با مدیران مدارس مهریز با حضور رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

نشست هم اندیشی با مدیران مدارس مهریز با حضور رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز نشست هم اندیشی بامدیران مدارس مهریز درخصوص عدم برگزاری آزمون توسط موسسات در مدارس و عدم استفاده از کتب کمک درسی با حضور رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز در اتاق جلسات مدیریت برگزار شد.