نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش طرح معرفت در مهریز برگزار شد

همایش طرح معرفت در مهریز برگزار شد


همایش طرح معرفت ویژه معاونین و مربیان تربیتی مدارس در مهریز برگزار شد.

همایش طرح معرفت ویژه معاونین و مربیان تربیتی مدارس در مهریز با حضور دادستان و رئیس دادگستری در دبیرستان هیئت امنایی دکتر احمد زارعزاده برگزار شد.

با توجه به اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی و نیز پیشگیری همایش طرح معرفت با حضور مسئولین ادارات شهرستان با مربیان و معاونین پرورشی و مشاوران مدارس در دبیرستان دکتراحمد زارعزاده شهرستان برگزار گردید.

 در این جلسه که ابتدا با موضوع های تربیتی مدارس توسط معاونت پرورشی شهرستان شروع شد و در ادامه ریاست محترم اداره آموزش و پرورش به ایراد نکاتی در زمینه آسیب های اجتماعی پرداختد .

درپايان نیز ریاست دادگستری و دادستان شهرستان به بحث و تبادل نظر در زمینه های آسیبهای اجتماعی و نحوه پیشگیری از آن پرداختند.