نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه مهر 98

پروژه مهر 98


بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدارس شهری
در راستای اجرای دستورالعمل پروژه مهر مدیر آموزش و پرورش از مدارس شهری مهریز بازدید نمود.

در راستای اجرای دستورالعمل پروژه مهر مدیر آموزش و پرورش از مدارس شهری مهریز بازدید نمود.

در این بازدید وضعیت مدارس شاهد دانش و دبستان تازه تاسیس حضرت ابوالفضل(ع) مورد بررسی قرار گرفت.