خبر
خبر

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظر وزارتی طرح شاد از مهریز

بازدید ناظر وزارتی طرح شاد از مهریز


ناظر وزارتی طرح شاد از مدارس شهرستان مهریزبازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز با هدف بررسی وضعیت اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی در بستر شبکه آموزش دانش آموزان (شاد) و ارزیابی از نقاط قوت و ضعف شبکه و همچنین استماع نظرات مدیران و معلمین مدارس،دانش آموزان و اولیای آنان در خصوص این شبکه آموزشی و مشکلات و تنگناهای آن تیم ارزیابی متشکل از نماینده اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش و نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در شهرستان حضور یافته واز 7 آموزشگاه شهرستان در مقاطع مختلف تحصیلی بازدید نمودند.  

در پایان این بازدید جلسه ی جمعبندی جهت بیان نقاط قوت و ضعف شهرستان در شبکه شاد با حضور ناظرین و مدیر آموزش و پرورش مهریز معاونین و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

آدرس کوتاه :